ÁSZF
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a fotorendelo.hu internetes áruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Szolgáltató Ügyfélszolgálata a Felhasználók rendelkezésére áll.
Jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés létrejött
egyrészről a fotorendelo.hu oldal üzemeltetője,

fotorendelo.info@gmail.com 
a továbbiakban Szolgáltató, valamint
jelen oldal szolgáltatásának igénybevevője, a továbbiakban Felhasználó között,
az alábbi feltételekkel és tartalommal:

Szerződés tárgya, létrejötte
A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A szerződés iktatásra kerül. A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz.

A Felhasználó saját tulajdonát képező vagy harmadik személy szerzői jogával nem terhelt digitális fényképekről papír alapú képeket tartalmazó fotókönyv és esetlegesen más áruk (a továbbiakban: Áru) előállításával, valamint eseti jelleggel,  azzal összefüggő további szolgáltatások (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) nyújtásával és szállításával bízza meg az Üzemeltetőt.
A Szolgáltató honlapjára navigálással szolgáltatás igénybevételével és a Megrendelés Felhasználó a jelen Szerződési Feltételek valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezően elfogadja.
Szolgáltatás nyújtására irányuló, illetve díjfizetési kötelezettség a Megrendelés E-mailen történő visszaigazolásával jön létre.
Hivatásos, - reklám, - és ipari fotósok megrendelésére, illetve egyéb professzionális képek előhívására, kidolgozására eltérő feltételek vonatkoznak, azzal, hogy ezek a kidolgozást végző laborral kizárólag írásban kerülnek egyeztetésre.

Rendelési információk
Digitális fotókkal történő megrendelés összeállításához regisztrálnia kell magát.

Megrendelések leadása
A Szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató weboldalán a megfelelő gombra történő kattintással rendelheti meg a Felhasználó.
A rendelési felületen feltüntetett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák az esetlegesen rendelt futárszolgálati díjat, amelynek mindenkori összege a Szolgáltató honlapján kerül feltüntetésre.
A rendelési felületen kiválasztható az elkészült termékek átvételének módja. A Szolgáltató lehetőséget biztosít házhoz szállítással történő átvételre.
A Felhasználó szavatol a számlázási és szállítási adatok és más általa megadott adatok helyességéért.

A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon  10 és 16 óra között történik. A Szolgáltató rendszere ezen időtartamon kívül is fogadja a megrendeléseket, ezen megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg.  A megrendelés befogadásáról a Szolgáltató emailben visszaigazolást küld.

Szolgáltatási határidő
A Megrendelések teljesítése, az elkészült termék postára adásával történik meg. A szállítás jellemzően egy munkanapot vesz igénybe a Szolgáltató által igénybe vett szállítási módtól, illetve a szállítást végző által teljesített határidőktől függően.. A Szolgáltató fenn tarja a jogot, hogy különleges esetekben az itt meghatározottnál hosszabb szolgáltatási határidővel kerüljenek a Megrendelések kiszolgálásra. A meghosszabbodott kiszolgálási határidőről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.  Amennyiben a rendelt termékek 28 munkanapon belül sem kerülnek postázásra, kiszállításra, Megrendelő elállhat a megrendeléstől. Ezt az elektronikus ügyfélszolgálatnak címzett email formájában kell megtenni.

A szolgáltatás visszautasítása
Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelések (ideértve különösen a már visszaigazolt Megrendelések) visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltatás visszautasítása esetén a Szolgáltató jogosult díjat felszámítani a felmerült tevékenységekkel kapcsolatban.

Árak
A Szolgáltatás a Szolgáltató weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes díjszabás szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, és egyéb árösszetevőkből áll. Az ár minden esetben tartalmazza valamennyi adó és járulék terhet. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Felhasználót azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az díjszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni.

Elállási Jog
A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. szerinti elállás kizárt, mivel a fotók a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet részletezett elállási jog a Szolgáltató internetes áruházban elérhető termékek esetében nem illeti meg a vásárlót, mert minden termék a vásárló személyéhez kötött, a vásárló utasításai alapján, kifejezett kérésére, a vásárló saját digitális fotóival ellátva kerül legyártásra.
 
Szállítás
A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató eltérően nem állapodott meg. A Szolgáltató részteljesítésre jogosult. A Szolgáltató szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Felhasználót, kivéve a Szolgáltató súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét.
Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Felhasználó az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. A Szolgáltató megőrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követően – csak három (3) hónapig köteles. Az áru postai vagy futárszolgálattal történő elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Felhasználóra. Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása.   Ez irányadó az Áru megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Felhasználó nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, a Szolgáltató határozza meg a szállítás útvonalát és módját.

Fizetési Feltételek
A fotók, vagy ajándék tárgyak kidolgozási megbízásokat a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében, illetőleg postai kézbesítés vagy futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítőtől vagy futártól történő átvételekor kell megfizetni.
A Szolgáltató egyes esetekben jogosult a Szolgáltatás nyújtását a díjak előzetes megfizetéséhez, a díjak Szolgáltatóhoz történő beérkezéséhez kötni.

Házhoz szállítás díjszabása
A házhoz szállítás mindenkori díjszabása a Szolgáltató weboldalán tekinthető meg. A díjszabásban feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
 
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
A Felhasználó szavatol azért, hogy a Megrendelés leadásakor megjelölt helyen és időben gondoskodik a küldemény átvételéről és a fizetendő díjak kiegyenlítéséről. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját Szolgáltató jogosult a Felhasználóra terhelni. A Szolgáltató jogosult a csomag ismételt elküldését megtagadni a csomag ellenértékének előre történő átutalásának hiánytalan beérkeztéig.
 
Tulajdonjog fenntartás
A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig a Szolgáltató az Árura tulajdonjogát fenntartja.

Tárolás
Ügyfél a kész munkát köteles átvenni és a szolgáltatás díját megfizetni. Az elkészült munkákat 3 hónapig őrizzük meg.

Szavatosság
Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltató weboldalán feltüntetett paramétereknek, feltüntetett paraméterek hiányában pedig a digitális fényképkidolgozás és –feldolgozás műszaki standardjának.
Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Felhasználó az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles kifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki,abban az esetben a Felhasználó árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Felhasználónak visszafizetésre kerül, és a Szolgáltató az Árunak a Felhasználó részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles.
A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt,kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak.
A fotók digitális fotóelőhívó géppel készülnek valódi fotópapírra. A feltöltött digitális fotókon korrekció nem történik. A berendezések rendszeresen kalibrálva vannak, a levilágítás színmenedzsmenttel történik, a nyomatok minősége folyamatosan azonos.
A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet a fényképezőgép kijelzőjén, a számítógép monitorján, a tv-képenyőn, a telefon-kijelzőn tapasztalttól. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet az otthoni nyomtatón, és egyéb más úton készült papírképekétől, legfőképp a képkorrekciós eljárással készült papírképektől. A fenti indokokra való tekintettel képminőséggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el.

Felelősség
Az adatoknak a Felhasználó, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt.
Helytelenül kitöltött megbízásból a Felhasználót ért kárért Szolgáltató felelősséget nem vállalunk.

Adatvédelem, Adatbiztonság
A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítésre kerüljön. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához.
Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik.
A Szolgáltató valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Felhasználót megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. A Szolgáltató kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés, vagy a Megrendeléssel kapcsolatos elévülési idő még nem telt el, vagy hatósági vagy más eljárás van folyamatban a Megrendeléssel kapcsolatban. Az ügyfél által továbbított képadatokat a Megrendelést teljesítését követően a Szolgáltató nem köteles megőrizni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződési feltételekkel együtt alkalmazandó a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata, mely az adatkezelés, az adatvédelem, és az adatbiztonság tárgyában a részletes szabályokat tartalmazza.Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
Megadott adatok módosítása
A megadott adatok bejelentkezés után az "Adatmódosítás" hivatkozás alatt bármikor módosíthatók. Az adatok átírása után meg kell nyomni az "Módosítás" gombot és a változtatások mentésre kerülnek.
 
Szerzői jogok, büntetőjog
A továbbított képadatok tartalmáért a Felhasználó felelős. Szolgáltató nem köteles a Felhasználó által szolgáltatott adatok vizsgálatára különösen jogszerűségi, illetve harmadik személyek jogainak sérelmére vonatkozó szempontú vizsgálatára. Amennyiben a Szolgáltató ezen körülményeket vizsgálja, úgy az ezzel kapcsolatban meghozott döntéséért Szolgáltató nem felelős, a Felhasználót nem mentesíti a harmadik személlyel vagy a Szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségei alól.
Felhasználó szavatolja, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Felhasználó felelős. A Felhasználó a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben a Szolgáltató e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tehet az illetékes bűnüldöző szervnél. 
Felhasználó köteles az általa szolgáltatott adatokkal (ideértve különösen képek) jogellenességéből, harmadik fél általi jogellenessé minősítéséből, jogszerűségének vitatásából eredően a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség haladéktalan megtérítésére. A kártérítési kötelezettség kiterjed különösen az elmaradt haszonra (különösen esetleges lefoglalásból eredően eszközök használaton kívülisége, kiesett munkaidő).

Szellemi tulajdon
A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, bármilyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog
Jogszabály kötelező rendelkezése hiányában a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozik a felmerült jogviták rendezése.
A viták igazságszolgáltatási úton történő rendezésére – hatáskörtől függően – Veszpém megyei Bíróság illetékes.
Jogszabály kötelező rendelkezése hiányában a szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai alkalmazandók.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.
 
Belépés

FONTOS ÉRTESÍTÉS Tájékoztatjuk, hogy karbantartás miatt adatbázisunkat töröltük. A belépéshez új regisztráció szükséges. Megértésüket köszönjük.

 
 
fotorendelo.hu
Készítette: